Skip to main content

Algemeen

De website van Lolo Deco VZW wordt uitsluitend beheerd door de verkoper zelf.

Alle informatie op de website kan door de gebruikers kosteloos worden bekeken en afgedrukt, tenzij het is voor commerciële doeleinden.

Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden aanvaarden is noodzakelijk voor het plaatsen van een bestelling.
Wie een bestelling plaatst, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Elke persoon die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website worden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zouden zijn, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden.

De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zondere voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het voort gebruiken van de website zal dan aangezien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website stop te zetten slechts deels of beperkt toegankelijk te stellen, zonder de voorafgaande verwittiging van de gebruiker. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m. de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website en de verandering ervan, dan wel de stopzetting of beperkte toegang tot de website.

Er wordt geen garantie gegeven voor de volledigheid, noch het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere mogelijke schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen naar andere websites vrij zouden zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s.

De verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade. De gebruiker zal de verkoper vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van deze website en het gebruik ervan, met inbegrip van de links naar andere websites.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang, onverminderd het recht op schadevergoeding. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, lay out, iconen, afbeeldingen, foto’s, digitale downloads, software, … blijft de uitsluitende eigendom van de verkoper. Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden, waarmee ze een geheel vormen.

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker eveneens de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper.

Bestelling

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met het team van Lolo Deco VZW.


Alle vragen zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. 
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Benelux

Voor België is de verzending gratis bij bestellingen vanaf 100 euro.  Er wordt een verzendkost van 5.95 euro aangerekend voor bestellingen minder dan 100 euro.

Voor Nederland, Luxemburg, Frankrijk is de verzending gratis vanaf 150 euro.  Er wordt een verzendkost van 7.95 euro aangerekend voor bestellingen minder dan 150 euro.

Andere EU landen

Voor de andere landen in Europa is de verzending gratis bij bestellingen vanaf 150 euro.  Er wordt een verzendkost van 15 euro aangerekend voor bestellingen minder dan 150 euro.

Een betaling dient de levering steeds vooraf te gaan en kan via de volgende betalingsmogelijkheden: overschrijving.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting van de betaling wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt , zo niet vervalt de bestelling.

Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. Er wordt steeds gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour (verzakingsrecht)

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar het volgende adres: Lolo Deco VZW – Molenstraat 52, 2200 Herentals.

Retour van een artikel wordt enkel aanvaard indien het onbevuild, onbeschadigd, ongeopend en ongedragen is en indien het prijskaartje nog aan het artikel bevestigd is.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een waardebon ter waarde van hetzelfde bedrag als het artikel.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Privacy verklaring

De verkoper behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving of bestelling als onrechtstreeks door het gebruik van cookies en inschrijving op de nieuwsbrief.

De klant heeft overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper via e-mail.
  

De klant kan zelf zijn gegevens ten allen tijde wijzigen via ‘mijn account’.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderhevig aan de bepalingen van het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.